UCZCIWOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, ROZWÓJ
W tej sekcji znajdziesz informacje o naszej polityce prywatności, listę naszych umów dotyczących zawierania rachunków klientów, informację o ryzyku w formacie PDF.
Regulacje prawne i przejrzystość
POLITYKA PRYWATNOŚCI TRS MARKETS
TRS Markets („Spółka") przywiązuje dużą wagę do prywatności i ochrony danych osobowych naszych Klientów. Przechowujemy i przetwarzamy informacje otrzymane od Klientów na komputerach chronionych przez nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobowych stronom trzecim w żadnym celu bez Twojej zgody, zgodnie z Umową o świadczenie usług. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności i zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług.

Dane osobowe otrzymane od Klienta mogą obejmować: Dane osobowe, które Klient samodzielnie wskazuje we wnioskach, kwestionariuszach i formularzach do otwarcia konta: imię i nazwisko, adres zameldowania, obywatelstwo, data urodzenia, dane paszportowe, osobisty numer telefonu komórkowego; Dokumenty przekazywane przez Klienta w celu potwierdzenia przelewu środków: polecenia zapłaty, wyciągi bankowe, kopie karty kredytowej itp.

Wykorzystywanie danych osobowych
Firma może wykorzystywać dane osobowe Klienta do:
  • Potwierdzenie tożsamości;
  • Przetwarzanie transakcji Klienta;
  • Informowanie o rozszerzeniu listy usług i produktów świadczonych przez Spółkę;
  • Świadczenie innych usług.

Osoby trzecie
Spółka ma prawo przekazywać Dane osobowe Klienta stronom trzecim: spółkom powiązanym, bankom, audytorom, agentom Spółki, w tym agentom płatniczym, lub innym osobom (zwanym dalej Stronami Trzecimi) wyłącznie w celu spełnienia warunków Umowy o świadczenie usług przez Spółkę. Firma gwarantuje przestrzeganie niniejszej Polityki przez Osoby Trzecie oraz podjęcie przez te osoby niezbędnych środków w celu ochrony poufnych informacji Klientów. Spółka ma prawo do udzielania poufnych informacji o danych osobowych Klienta podmiotom trzecim niebędącym Powiernikami, tylko w przypadku otrzymania oficjalnego wniosku od odpowiednich upoważnionych organów.

Wykorzystanie informacji
Rejestrując konto w Spółce, zgodnie z niniejszą Polityką, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, jak również na ich przetwarzanie, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Klient zgadza się, że pliki cookie mogą być używane na niektórych stronach witryny internetowej Spółki, aby zapewnić Klientom szybszy i wygodniejszy dostęp. Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików Cookies, wówczas większość nowoczesnych przeglądarek internetowych pozwoli Klientowi je odrzucić, jednocześnie umożliwiając Klientowi odwiedzenie strony internetowej Spółki bez żadnych ograniczeń. Jeśli nie zgadzasz się z takim traktowaniem Twoich informacji, powstrzymaj się od korzystania z naszych usług.
OSTRZEŻENIE O RYZYKU
Celem niniejszego zawiadomienia jest poinformowanie Klienów o możliwych zagrożeniach związanych z realizacją operacji handlowych na rynkach finansowych (w tym na rynku Forex).

Niniejsze zawiadomienie może nie ujawniać wszystkich potencjalnych zagrożeń ze względu na różnorodność możliwych sytuacji.

Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług. Wszystkie terminy i pojęcia użyte w niniejszym Zawiadomieniu należy interpretować w znaczeniu określonym w Umowie o świadczenie usług.

Transakcje na rynkach finansowych mogą przynosić nie tylko duże zyski, ale wiążą się także z potencjalnymi zagrożeniami związanymi między innymi z efektem dźwigni finansowej oraz z dużą zmiennością instrumentów wykorzystywanych w handlu na rynkach finansowych.

Akceptując warunki Umowy o świadczenie usług, Klient jest w pełni świadomy i przyjmuje do wiadomości zagrożenia wymienione w niniejszym Zawiadomieniu.

Firma zaleca, aby Klient dokładne rozważył, czy ryzyko wynikające z transakcji na rynkach finansowych jest dla niego akceptowalne, biorąc pod uwagę własne cele i możliwości finansowe.

Firma mocno zachęca Klientów do zapoznania się ze wszystkimi istotnymi materiałami zawartymi na stronie http://trsmarkets.com/ w celu jasnego zrozumienia zarówno handlu na rynkach finansowych, jak i związanego z nim ryzyka.

Niniejszym Firma przypomina, że dostarczane użytkownikom prognozy są wynikiem oceny analitycznej sytuacji na rynku finansowym i nie są w żadnym wypadku zaleceniem dla Klienta dotyczącym otwierania transakcji i tworzenia własnej strategii handlowej.

Wszelkie realizowane przez Klienta operacje na rynkach finansowych są wykonywane przez Klienta na jego własny koszt, według własnego uznania i na własne ryzyko. Klient jest w pełni odpowiedzialny za rozważenie wszelkich potencjalnych zagrożeń, sposobu wykorzystania swoich własnych zasobów finansowych, wyboru strategii handlowej, a także za wyniki zrealizowanych transakcji. Firma w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za potencjalne straty, bezpośrednie lub pośrednie, które może ponieść Klient w wyniku zrealizowanych przez niego transakcji, w tym także transakcji zrealizowanych na podstawie otrzymanych od Firmy prognoz.

Firma zdecydowanie zaleca Klientom realizację zleceń stop loss w celu ograniczenia potencjalnych strat.

Korzystanie z oprogramowania i sprzętu komputerowego w celu realizowania transakcji na rynkach finansowych niesie ze sobą potencjalne ryzyko strat finansowych, które mogą być spowodowane nieprawidłowym lub powolnym funkcjonowaniem systemów informacyjnych, komunikacyjnych, elektronicznych i innych. Klient zgadza się, że informacje przesyłane pocztą elektroniczną w niezaszyfrowanej formie nie są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Klient przyjmuje na siebie ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich w celu realizacji transakcji w imieniu Klienta.

Klient przyjmuje na siebie ryzyko strat finansowych, które mogą być spowodowane siłą wyższą.

Klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka związane z wszystkimi przypadkami transakcji na rynkach finansowych, w szczególności na rynku Forex, które są zabronione lub ograniczone przez przepisy prawa kraju zamieszkania Klienta. Niezależnie od tego, czy Klient poinformował Firmę o istnieniu takiego zakazu wobec Klienta (w tym o miejscu stałego zamieszkania Klienta, obywatelstwa danego kraju, posiadania innego obywatelstwa, itp.), czy nie wspomniał o wszystkich lub jakichkolwiek zagrożeniach związanych z poszczególnymi regulacjami danego kraju dotyczącymi dostępu do handlu na rynkach finansowych, w tym na rynku Forex, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność. Firma informuje Klientów, że w wielu jurysdykcjach realizacja działań zapewniających Klientom dostęp do rynków finansowych, w szczególności działań na rynku Forex, jest zabroniona lub istotnie ograniczona, w związku z czym Firma obecnie nie prowadzi działalności na terytorium takich jurysdykcji. W szczególności Firma nie prowadzi działalności w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Jednocześnie ze względu na fakt, że świadczone przed Firmę usługi mające na celu zapewnienie dostępu do rynków finansowych mają charakter publiczny, a także mając na uwadze fakt, że Klient samodzielnie podejmuje decyzję o podaniu informacji dotyczących obywatelstwa, lub jego braku, danego państwa i miejsca stałego zamieszkania, a także z powodu braku technicznej możliwości Firmy do sprawdzania, z jakiego miejsca Klient realizuje swoją działalność handlową (w tym ze względu na obecność programów VPM, które ukrywają prawdziwą lokalizację Klienta oraz ze względu na możliwość transportu Klienta do innego kraju w okresie obowiązywania usługi), odpowiedzialność za wszystkie potencjalne negatywne skutki związane z powyższym spoczywa wyłącznie na Kliencie.

Wyrażając zgodę na warunki Umowy o świadczenie usług, Klient potwierdza, że zapoznał się z legalnością swojego udziału w handlu na rynkach finansowych, ocenił konsekwencje swoich działań i udzielił Firmie wyczerpujących informacji o swoim statusie.

Akceptując warunki Umowy o świadczenie usług, Klient ma świadomość, że relacje między Stronami podlegają zasadom opisanym w Umowie klienta. W razie konieczności strony mogą zawrzeć i podpisać inne umowy, które uzupełniają i określają wzajemne prawa i obowiązki. Aby takie umowy były ważne, muszą być podpisane przez Klienta oraz przez upoważnionego przedstawiciela Firmy i opatrzone pieczątką firmową. Klienta ostrzega się, że wszelkie umowy podpisane w imieniu Firmy przez osobę nieautoryzowaną lub niezawierające pieczątki firmowej nie nakładają na Firmę żadnych zobowiązań.
Polityka prywatności
Ostrzeżenie o ryzyku
Umowy otwarcia rachunku klienta
Niniejsze oświadczenie o polityce szczegółowo opisuje naszą politykę prywatności i informacji. Zawiera informacje o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające naszą witrynę internetową mogą wykorzystywać informacje z naszej witryny internetowej i wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane osobowe naszych użytkowników.
Przed rozpoczęciem inwestycji ważne jest, aby przewidzieć wszystkie ryzyka. Broker zapewnia pisemną gwarancję dotyczącą możliwego zwrotu z inwestycji i handlu kryptowalutami i Forex. Rentowność zależy od wielu czynników, takich jak warunki rynkowe i ryzyka branżowe, których prawie niemożliwe jest przewidzenie z 100% wyprzedzeniem.
Na tej stronie możesz znaleźć i pobrać pełną listę umów otwarcia rachunków klientów w formacie PDF
Zacznij handlować z nami
już teraz!
na rynkach kryptowalut i Forex
TRS Markets nie wydaje ani nie sprzedaje kryptowalut i nie jest usługodawcą wymiany walut wirtualnych. TRS Markets nie wydaje instrumentów obrotu pozagiełdowego, takich jak kontraktów CFD na różnych instrumentach bazowych lub innych kapitałów, w tym kryptowalut.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Obrót instrumentami pochodnymi niesie ze sobą duże ryzyko. W momencie wyboru instrumentu handlowego należy wziąć pod uwagę możliwość jego zmienności, marżę, a także Twój margines bezpieczeństwa.

TRS Markets jest firmą inwestycyjną podlegającą brytyjskim regulacjom prawnym i autoryzowaną przez SIC 66110 (Zarządzanie rynkami finansowymi), o numerze rejestru 12743728 (rejestr spółek), z siedzibą pod adresem 30 St. Mary Ax, Londyn, Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo, kod pocztowy Ec3a 8fr.