WARUNKI KORZYSTANIA
Przed korzystaniem z usług https://trsmarkets.com/ należy uważnie przeczytać niniejszy dokument.

Niniejsza Umowa Użytkownika (zwana dalej „Umową") określa warunki, na jakich TRS Markets (numer licencji: 12743728), firma zarejestrowana w różnych krajach działająca w Wielkiej Brytanii (zwana dalej „Firmą", „Nami") świadczy wobec Pana/Pani usługi za pośrednictwem strony internetowej https://trsmarkets.com/ (zwane dalej „Usługą", „Usługami").

Warunki te wchodzą w życie po zawarciu umowy pomiędzy Panem/Panią jako klientem a Firmą. Odwiedzając stronę internetową Firmy i zyskując dostęp do Usługi świadczonej przez Firmę, potwierdza Pan/Pani, że rozumie i akceptuje niniejsze warunki. Pojęcia „Klient", „Pan/Pani" oraz „Pana/Pani" używane w niniejszym dokumencie odnoszą się do Pana/Pani lub dowolnej osoby, jaką Pan/Pani reprezentuje, Pana/Pani przedstawicieli lub przedstawicieli tej osoby, osoby przez Pana/Panią wyznaczone lub partnerów, a także do wszelkich osób pozostających w takich relacjach z Panem/Panią lub nimi.

Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na niniejsze warunki, prosimy nie korzystać z Usługi świadczonej przez Firmę i niezwłocznie poinformować nas o takim braku zgody.
Legalność korzystania
Uznaje Pan/Pani i w pełni rozumie, że możliwość uzyskania przez Pana/Panią dostępu do Usługi świadczonej przez Firmę nie oznacza automatycznie legalności korzystania z niej.

Aby korzystać z Usługi, musi być Pan pełnoletni/Pani pełnoletnia (mieć co najmniej 18 lat). Jeśli w Pana/Pani kraju lub na Pana/Pani obszarze wiek dojrzałości osiąga się w wieku więcej niż osiemnastu (18) lat, może Pan/Pani korzystać z Usługi dopiero po osiągnięciu odpowiedniego wieku dojrzałości. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdza Pan/Pani i gwarantuje, że osiągnął(-ęła) wiek dojrzałości zgodnie z powyższym. Firma zastrzega sobie prawo wymagania przedstawienia dowodu w postaci dokumentu potwierdzającego wiek. Pana/Pani konto może zostać zawieszone do momentu otrzymania odpowiedniego potwierdzenia Pana/Pani wieku, o ile Firma poprosi o takie potwierdzenie.

Korzystanie z Usługi świadczonej przez Firmę nie może mieć miejsca w krajach i na obszarach, gdzie niedozwolone jest przeprowadzanie tego rodzaju transakcji. Korzystanie z Usługi jest niedozwolone dla mieszkańców i obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdza Pan/Pani i gwarantuje, że jest Pan mieszkańcem/Pani mieszkanką kraju lub obszaru, w którym lub na którym korzystanie z Usługi nie jest zabronione oraz potwierdza Pan/Pani i gwarantuje, że nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych oraz nie jest mieszkańcem(-nką) lub obywatelem(-ką) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W celu uzyskania dalszych informacji należy odnieść się do części „Zastrzeżenie w związku z ryzykiem".
Świadczenie Usług. Zakończenie korzystania z Usługi
Firma przyznaje Panu/Pani niewyłączne, niezbywalne i ograniczone prawo dostępu i korzystania z Usługi (bez publicznej manifestacji takiego korzystania), w tym wszelkich dostępnych materiałów związanych z Usługą (zwanych dalej „Materiałami") na własnym komputerze zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwane dalej „Zapewnianiem").
Zapewnianie prawa korzystania z Usługi świadczonej przez Firmę może zostać zakończone (czasowo lub na stałe, całkowicie lub częściowo) według uznania Firmy, przy uprzednim powiadomieniu lub bez takiego powiadomienia. Po zakończeniu okresu przyznania prawa korzystania Firma ma prawo:
 1. usunąć lub dezaktywować Pana/Pani konto;
 2. zablokować Pana/Pani adres e-mail i/lub adres IP lub w inny sposób powstrzymać Pana/Panią przed korzystaniem z Usługi;
 3. podjąć inne działania w celu zapobieżenia korzystaniu przez Pana/Panią z usługi.
Po zakończeniu okresu prawa korzystania z Usługi wszelkie inne postanowienia umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Firmą, a także postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy. Przyznanie prawa korzystania z Usługi świadczonej przez Firmę zostaje również automatycznie zakończone w następujących okolicznościach:
 1. naruszenie przez Pana/Panią postanowień kontraktu;
 2. utrata mocy prawnej reprezentacji i gwarancji w ramach niniejszej Umowy;
 3. ogłoszenie Pana/Pani bankructwa i wyznaczenie przedstawiciela lub menedżera ds. mienia dla całego lub większej części Pana/Pani mienia lub aktywów;
 4. Pana/Pani śmierć lub niepełnosprawność;
 5. likwidacja Pana/Pani firmy (jeśli reprezentuje Pan/Pani interesy osoby prawnej);
 6. Pana/Pani odmowa dostarczenia lub potwierdzenia informacji zgodnie z prośbą Firmy według postanowień niniejszej Umowy.
Konta. Usługa. Transakcje
Aby korzystać z Usługi świadczonej przez Firmę, musi Pan/Pani otworzyć w jej ramach konto (zwane dalej „Kontem"). Poprzez zaakceptowanie niniejszej Umowy potwierdza Pan/Pani i gwarantuje, że wszelkie informacje podane w czasie otwierania konta są kompletne i dokładne. Zgadza się Pan/Pani na aktualizowanie tych informacji we właściwym momencie w przypadku ich zmiany lub na odpowiednią prośbę ze strony Firmy. Otwierając konto w imieniu firmy lub innej osoby, na mocy niniejszej Umowy potwierdza Pan/Pani i gwarantuje, że posiada upoważnienie i zdolność działania w charakterze strony w ramach niniejszej Umowy, a powzięte przez Pana/Panią zobowiązania stanowią wiążące okoliczności dla firmy lub osoby, w imieniu której Pan/Pani działa. Niedopuszczalne jest korzystanie z konta innej osoby lub podmiotu bez zezwolenia. Ponosi Pan/Pani wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie poufności swojego konta, ograniczonego dostępu do niego dla osób trzecich oraz wszelkie działania dokonywane przy użyciu Pana/Pani konta. Pana/Pani obowiązkiem jest bezzwłoczne powiadomienie nas w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieuprawnionego korzystania z Pana/Pani konta. Uznaje Pan/Pani, że nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody będące wynikiem nieuprawnionego korzystania z Pana/Pani konta lub dostępu do niego osób trzecich. Zwalnia Pan/Pani Firmę z odpowiedzialności za szkody i zabezpiecza Firmę przed możliwymi roszczeniami w związku z takim nieuprawnionym korzystaniem. Może Pan/Pani otworzyć tylko jedno konto i nie może go Pan/Pani udostępniać żadnej osobie fizycznej lub prawnej. Aby otworzyć dodatkowe rachunki obrotowe, należy skontaktować się ze swoim menedżerem konta. Jeśli Firma ma uzasadnione przypuszczenie, że konto zostało utworzone do celów popełniania oszustw i/lub utworzono kilka kont bez zgody menedżera konta, Firma zastrzega sobie prawo anulowania wszelkich transakcji związanych z takimi kontami. Przyznaje Pan/Pani Firmie prawo, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, w dowolnym czasie, do prośby o podanie informacji, które Firma uznaje za niezbędne do potwierdzenia Pana/Pani tożsamości oraz przekazywanych informacji. Takie prośby mogą zawierać prośbę o podanie dodatkowych danych osobowych, które umożliwią Firmie identyfikację Pana/Pani osoby. Być może będzie wymagane podjęcie działań do celów weryfikacji, czy to Pan/Pani jest właścicielem/właścicielką danego adresu e-mail lub instrumentów finansowych. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji Pana/Pani danych przy pomocy baz danych strony trzeciej lub innych źródeł oraz wymagania przedłożenia przez Pana/Panią paszportu lub innego dokumentu dowodzącego Pana/Pani tożsamości. Oferujemy konta Islamic Forex, znane również jako rachunki walutowe typu swap-free, ponieważ w przypadku tego rodzaju rachunków nie pobiera się ani nie przesyła opłaty za swapy ani odsetek za przeniesienie pozycji na następny dzień. Konta takie działają zgodnie z religijnymi zasadami muzułmańskimi. Zgodnie z regułami islamu wszelkie transakcje biznesowe, w przypadku których jedna ze stron musi zapłacić lub otrzymać pewien odsetek od drugiej strony, są zabronione. Z kont typu swap-free powinni korzystać jedynie muzułmanie, z powodów religijnych. Zastrzegamy sobie prawo do prośby o odpowiednie uzasadnienie i/lub potwierdzenie potrzeby korzystania z takiego konta. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy przetwarzania takiego wniosku według własnego uznania, bez wyjaśnienia lub uzasadnienia. W ramach niniejszej Umowy uznaje Pan/Pani, że korzystanie z rachunków obrotowych typu swap-free do celów generowania zysków ze swapów jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia statusu swap-free przypisanego do dowolnego rachunku obrotowego w dowolnym czasie według naszego uznania, bez potrzeby wyjaśnienia lub uzasadnienia. W przypadku wystąpienia naruszenia, oszustwa, manipulacji, arbitrażu odsetkowego, cashbacku w dowolnej formie lub innych form nieuczciwej i nieetycznej działalności w odniesieniu do kont typu swap-free zastrzegamy sobie prawo do wykonania następujących działań w dowolnym czasie:
 • bezzwłocznie usunąć status swap-free z każdego rachunku obrotowego takiego klienta;
 • skorygować i zwrócić wartość wszelkich nienaliczonych swapów oraz wszelkich nienaliczonych odsetek i/lub wydatków związanych z każdym takim kontem typu swap-free klienta w czasie, w którym konta te miały status swap-free;
 • bezzwłocznie zamknąć wszelkie rachunki obrotowe takiego klienta, unieważnić wszystkie transakcje dokonane przez klienta przy użyciu tych kont otwartych u Nas oraz anulować wszelkie zyski otrzymane przez takiego klienta na rachunek obrotowy otwarty u Nas.
Możemy zmieniać, modyfikować i poprawiać część lub całą treść polityki w zakresie kont typu swap-free według własnego uznania, bez potrzeby wyjaśnienia lub uzasadnienia. Usługa świadczona przez Firmę zapewnia możliwość, między innymi, dokonywania transakcji w zakresie pewnych aktywów, w tym walut i instrumentów finansowych, które określa się jako kontrakty różnicy kursowej oraz inne papiery wartościowe. Uznaje Pan/Pani i w pełni rozumie, że poprzez korzystanie z naszej Usługi uczestniczy w dowolnym działaniu, braku działania, zakupie, sprzedaży, aukcji lub innego rodzaju transakcji (razem zwanymi dalej „Transakcjami") na rynku jako osoba działająca we własnym imieniu, a my nie działamy w charakterze Pana/Pani agenta przy przeprowadzaniu jakichkolwiek transakcji finansowych czy komercyjnych. Uznaje Pan/Pani, że bezpośrednio i w pełni odpowiada za wypełnianie wszystkich swoich zobowiązań w odniesieniu do swoich transakcji na rynku dokonanych przy wykorzystaniu Usługi świadczonej przez Firmę. Po zakończeniu wszelkich procedur w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji związanej z korzystaniem z Usługi świadczonej przez Firmę Firma zapewnia Panu/Pani dostęp do Usługi w przypadku, gdy nie uzgodniono inaczej lub nie przekazał Pan/Pani innych instrukcji. Wszelkie odniesienia do godzin handlu podane są w czasie uniwersalnym (Greenwich Mean Time) w formacie 24-godzinnym. Usługa świadczona przez Firmę jest dostępna dla operacji przez cały czas od 22:00 GMT w niedzielę do 22:00 GMT w piątek (w zimie) lub od 23:00 GMT w niedzielę do 23:00 GMT w piątek (w lecie) każdego tygodnia, z wyjątkiem świąt państwowych, kiedy rynki finansowe są zamknięte, oraz w przypadkach, kiedy rynki są zamknięte ze względu na brak płynności instrumentów finansowych. Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia dla każdego z instrumentów finansowych. Firma zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zmiany godzin otwarcia według własnego uznania; w takim przypadku odpowiednie zmiany zostaną odzwierciedlone na stronie internetowej Firmy w celu przekazania Panu/Pani takiej informacji. Klienci otrzymują możliwość przeprowadzania operacji handlowych telefonicznie w czasie godzin handlu. Uznaje Pan/Pani, że Firma może zamknąć transakcje CFD po ostatniej dostępnej cenie rynkowej ostatniego dnia, w którym kontrakt ten wygasa. Godzina zamknięcia wskazana jest na stronie internetowej Firmy.
Firma oferuje klientom różne rodzaje spreadów, w zależności od rodzajów konta.
 • Firma oferuje stały spread za pośrednictwem platformy internetowej. Stały spread nie zmienia się w czasie ani pod wpływem warunków rynkowych.
 • Firma oferuje zmienne spready za pośrednictwem platformy handlowej UITP. Zmienne spready na rynkach Forex i CFD oznaczają stale zmieniającą się wartość pomiędzy Ask i Bid, w zależności od niestabilności rynku i dostępnej płynności.
Akceptuje Pan/Pani, że minimalne ramy czasowe dla ukończenia transakcji na platformie internetowej to 3 minuty. Zastrzegamy sobie prawi do unieważnienia transakcji w przypadkach, gdy czas pomiędzy otwarciem transakcji a zamknięciem jej jest krótszy niż trzy minuty. Nie ustala się minimalnych ram czasowych dla otwartych pozycji za pośrednictwem terminala MT4. Maksymalny okres posiadania otwartej pozycji na platformie internetowej wynosi 21 dni. Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia Pana/Pani transakcji w przypadku pozycji, które pozostają otwarte przez okres dłuższy niż 21 dni. Jeśli zlecenie zostało otwarte w ramach kontraktu o określonej dacie wygaśnięcia, zlecenie to zostanie zamknięte albo po 21 dniach, albo w dniu określonym przez kontrakt jako data wygaśnięcia (w zależności od tego, co następuje wcześniej). Poziom stop-out to poziom, po osiągnięciu którego otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte w celu zapobieżenia dalszym stratom oraz przeniesienia konta w tryb salda ujemnego. Przy korzystaniu z terminala UTIP poziom stop-out wylicza się w następujący sposób: fundusze / zabezpieczenia dla nowych transakcji x 100%. Domyślny poziom stop-out w terminalu UITP wynosi 20% dla konta minimalnego i standardowego oraz 1% dla konta złotego i platynowego. W ramach platformy internetowej poziom stop-out wylicza się w następujący sposób: fundusze rzeczywiste na Pana/Pani koncie w danym czasie, przy uwzględnieniu otwartych (zmiennych) nierentownych i/lub rentownych pozycji / wynik finansowy na rachunku obrotowym, wyłączając otwarte pozycje handlowe x 100%. W ramach platformy internetowej domyślny poziom stop-outwynosi 0%. Firma zastrzega sobie prawo zmiany poziomu stop-out według własnego uznania bez powiadomienia ze skutkiem natychmiastowym, w zależności od warunków rynkowych (w celu ograniczenia możliwego ryzyka). Kluczowe minimalne i maksymalne wielkości lotów zależą od rodzaju konta, jak wskazuje się na stronie internetowej Firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kluczowych maksymalnych i minimalnych wielkości lotów według własnego uznania. UZNAJE PAN/PANI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE MOŻE PAN/PANI STRACIĆ PIENIĄDZE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG (W TYM W SYTUACJACH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPROWADZANYCH TRANSAKCJI) I ŻE JEST W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY(-A) ZA PONOSZENIE TAKICH STRAT. Korzystanie przez Pana/Panią z Usługi świadczonej przez Firmę jest ściśle ograniczone przez warunki niniejszej Umowy (w tym dokumenty, do których odnosi się treść niniejszej Umowy) oraz restrykcje o charakterze technicznym związane z Usługą świadczoną przez Firmę. Firma przeprowadza Pana/Pani transakcje, świadcząc jedynie usługę „wykonawczą". Przeprowadzamy Pana/Pani transakcje, nawet jeśli nie są dla Pana/Pani korzystne. Uznaje Pan/Pani i akceptuje, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje transakcje. Uznaje Pan/Pani i w pełni akceptuje, że nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek monitorowanie Pana/Pani transakcji. W przypadku, gdy w pewnym momencie zdecydujemy się, według własnego uznania, monitorować Pana/Pani transakcje z dowolnego powodu, poprzez podjęcie takiego działania nie będziemy brać odpowiedzialności za Pana/Pani transakcje i nie będziemy mieć względem Pana/Pani obowiązku udzielania porad w odniesieniu do Pana/Pani transakcji. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, nie jesteśmy zobowiązani do wnoszenia depozytów lub zamykania jakichkolwiek Pana/Pani otwartych pozycji. Klienci otrzymują możliwość przeprowadzania operacji handlowych telefonicznie w czasie godzin handlu. Aby przeprowadzać operacje handlowe telefonicznie, pracownicy Firmy mogą zapewniać Klientom telefoniczną pomoc techniczną w zakresie otwierania/zamykania/zmiany parametrów (take profit, stop loss) w ramach transakcji w imieniu Klientów. Jeśli Klient nie zgadza się na korzystanie z tej Usługi świadczonej przez Firmę, może powiadomić o tym Firmę lub nie korzystać z tej Usługi. Aby otworzyć/zamknąć/zmienić parametry transakcji lub poprosić o złożenie zlecenia, Klient musi skontaktować się z Działem obsługi klienta (jego kierownikiem). Klient ma również prawo do skontaktowania się z Firmą w celu uzyskania regularnej telefonicznej pomocy technicznej w zakresie otwierania/zamykania/zmiany parametrów transakcji. W takim przypadku kierownik zatrudniony w Firmie przeprowadza regularne rozmowy telefoniczne z Klientem w celu udzielania mu pomocy w dokonywaniu operacji handlowych.

Otwierając transakcje telefonicznie, musi Pan/Pani:
 1. Określić swoją tożsamość, wprowadzając swoje nazwisko, imię, patronimik i login konta.
 2. Jeśli jest to konieczne, odpowiedzieć na możliwe pytanie bezpieczeństwa (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta Firmie).
 3. Potwierdzić warunki otwartej (rodzaj opcji, wielkość pozycji, kierunek, wygaśnięcie opcji) transakcji (sell-buy), take profit, stop loss (jeśli jest to konieczne). Kierownik informuje Klienta o obecnym kursie nabycia aktywów i uzyskuje zgodę Klienta na otwarcie transakcji przy określonym kursie.
Zamykając transakcje telefonicznie, Klient musi:
 1. Określić swoją tożsamość, wprowadzając swoje nazwisko, imię, patronimik i login konta.
 2. Jeśli jest to konieczne, odpowiedzieć na możliwe pytanie bezpieczeństwa (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta Firmie).
 3. Dokładnie określić transakcję, która ma zostać zamknięta.
Dokonując zmian parametrów transakcji telefonicznie, Klient musi:
 1. Określić swoją tożsamość, wprowadzając swoje nazwisko, imię, patronimik i login konta.
 2. Jeśli jest to konieczne, odpowiedzieć na możliwe pytanie bezpieczeństwa (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta Firmie).
 3. Dokładnie określić transakcję, której parametry mają być zmienione, a także dokładnie wskazać, jakie zmiany muszą zostać dokonane. Przed telefonicznym zamknięciem transakcji sprawdza się istnienie bilansu marży wymaganego do otwarcia transakcji.
Do celów zapewnienia jakości rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Zgadza się Pan/Pani, aby wszystkie rozmowy pomiędzy Panem/Panią a personelem Firmy były nagrywane bez uprzedniego powiadomienia. Uznaje Pan/Pani, że nagrania te oraz rezultaty ich transkrypcji mogą być wykorzystywane jako dowody w przypadku sporów. Klient uznaje, że w przypadku zdalnej metody otwierania/zamykania/zmiany parametrów transakcji od momentu otrzymania polecenia/zgody Klienta na otwarcie/zamknięcie/zmianę parametrów mogą występować wahania ceny nabycia aktywów. Klient akceptuje te warunki i zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń z tytułu takich wahań w przypadku korzystania ze zdalnej metody otwierania/zamykania/zmiany parametrów transakcji. Potwierdzenie realizacji instrukcji Klienta podczas otwierania/zamykania/zmiany parametrów transakcji dla Firmy będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zastosowanie takiej metody otwierania/zamykania/zmiany parametrów transakcji, wykazanej poprzez zaakceptowanie warunków niniejszej Umowy, jak również nagranie rozmowy telefonicznej z Klientem. Korzystanie z metody przeprowadzania operacji handlowych opisanych w niniejszej części nie prowadzi do zawarcia, przez Firmę i Klienta, żadnej oddzielnej umowy, w tym umowy dotyczącej zarządzania majątkiem itd. Wszelkie operacje handlowe przeprowadzane z udziałem pomocy technicznej ze strony Firmy przeprowadzane są przez Klienta i według uznania Klienta. Firma, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, nie odpowiada za wyniki tych transakcji. Wyliczenia cen, zysków lub strat związanych z transakcjami w czasie otwarcia transakcji oraz jej zamknięcia oparte są na naszej przybliżonej ocenie bieżących cen rynkowych oraz oczekiwanych poziomów stóp procentowych, prognoz zmienności oraz innych warunków rynkowych występujących podczas okresu transakcji. Wskaźniki te powstają w oparciu o złożone wyliczenia arytmetyczne i określane są przez nas według własnego uznania. Wyliczenia te uwzględniają korzystny dla nas spread, co oznacza, że zastosowane metryki mogą znacząco różnić się od cen na rynku pierwotnym, gdzie transakcje takie mają miejsce. Firma nie zapewnia fizycznych dostaw waluty (lub innych papierów wartościowych) za transakcje. Wszelkie zyski lub straty uzyskane w wyniku przeprowadzonych przez Pana/Panią transakcji przechowywane są na Pana/Pani koncie lub wypłacane z niego po zakończeniu transakcji. Uznaje Pan/Pani i akceptuje fakt, że, w przypadku zakończenia transakcji po cenach, które nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rynkowego, z dowolnego powodu (w tym niewykrytego błędu oprogramowania, nagłej awarii lub dowolnego innego powodu, który może skutkować nieprawidłową wyceną), Firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia takich transakcji.
Ograniczenia korzystania z Usług i przeprowadzania transakcji
Musi Pan/Pani przestrzegać następujących warunków, wymagań i ograniczeń oraz stosować je w odniesieniu do swoich transakcji oraz korzystania z Usług świadczonych przez Firmę: Nie ma Pan/Pani prawa do podawania fałszywych informacji, popełniania oszustwa lub wprowadzania Firmy w błąd w jakikolwiek sposób. Nie może Pan/Pani korzystać z Usług świadczonych przez Firmę w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony i nie jest przeznaczony do stosowania przez Pana/Panią. Nie ma Pan/Pani prawa do wyłączania, obchodzenia lub zakłócania w inny sposób działania komponentów związanych z bezpieczeństwem Usługi świadczonej przez Firmę lub wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z Usługi. Wyraża Pan/Pani zgodę na niekorzystanie z Usługi świadczonej przez Firmę w nielegalnych celach. Nie ma Pan/Pani prawa do wnoszenia depozytu lub dokonywania przelewu w jakikolwiek sposób na rzecz Usługi i/lub na swoje konto w postaci jakichkolwiek funduszy, które uzyskano w wyniku nielegalnej działalności. Nie może Pan/Pani korzystać z jakiegokolwiek oprogramowania wirusowego, kodu, pliku lub programu komputerowego opracowanego w celu czasowego zawieszenia, zniszczenia, ograniczenia lub monitorowania działania dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub systemu telekomunikacyjnego w związku z Pana/Pani korzystaniem z Usługi świadczonej przez Firmę. Nie ma Pan/Pani prawa do korzystania z Usługi świadczonej przez Firmę w żaden sposób, który może skutkować pociągnięciem Firmy do odpowiedzialności karnej lub cywilnej w dowolnym kraju i na dowolnym obszarze. Nie może Pan/Pani podejmować żadnego działania, które powoduje lub może powodować, naszym zdaniem, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie dla naszej infrastruktury technologicznej, i przez to ustalać dla niej nadmiernych wymagań. Nie ma Pan/Pani prawa do utrzymywania żadnych relacji finansowych ze swoim menedżerem konta, brokerem, przedstawicielami Działu technicznego Działu obsługi klienta oraz innymi osobami zatrudnionymi w firmie. W przypadku wystąpienia takich przelewów będą one uznane za nieuczciwe i fakt ten zostanie bezzwłocznie zgłoszony organom nadzoru finansowego do weryfikacji. Nie może Pan/Pani odsprzedawać ani zapewniać dostępu do Usługi świadczonej przez Firmę osobom trzecim, kopiować materiałów dostępnych w ramach Usługi świadczonej przez Firmę w celach odsprzedaży lub celach innych niż korzystanie przez siebie z Usługi świadczonej przez Firmę. Nie wolno korzystać z Usługi świadczonej przez Firmę do celów, które mogą być związane ze zniewagą, znęcaniem się, naruszeniem prywatności, molestowaniem, zniesławieniem, groźbami lub innymi działaniami, które są nielegalne, przestępcze, nieetyczne, obraźliwe lub motywowane nienawiścią.

Nie ma Pan/Pani prawa do podawania nieprawidłowych informacji i/lu nieprawidłowych danych w związku z korzystaniem z Usługi świadczonej przez Firmę. Zobowiązuje się Pan/Pani do stałego aktualizowania wszelkich informacji dotyczących Pana/Pani osoby podanych Firmie wedle potrzeb. Nie może Pan/Pani nękać Firmy, jej pracowników, kontrahentów i innych agentów w jakikolwiek sposób. Uznaje Pan/Pani i akceptuje, że możemy zastosować zarówno ręczne, jak i automatyczne środki do sprawdzenia, w jaki sposób spełnia Pan/Pani wymagania opisane w części „Ograniczenia korzystania". Zastrzegamy sobie wyłączne prawo, według własnego uznania, do określenia, czy działa Pan/Pani zgodnie z Ograniczeniami korzystania. W przypadku powzięcia przez nas wiedzy o możliwych naruszeniach Ograniczeń korzystania lub innych naruszeń niniejszej Umowy, Firma ma prawo wszcząć dochodzenie dotyczące możliwego naruszenia, które może wiązać się z zebraniem danych na Pana/Pani temat, na temat osób wnoszących względem Pana/Pani roszczenia oraz innych materiałów i danych, które Firma uzna za niezbędne do uzyskania pełnej informacji. Zgadza się Pan/Pani odpowiedzieć pozytywnie na nasze uzasadnione wnioski, które mogą pojawić się podczas dochodzenia w sprawie jakiegokolwiek naruszenia. Żaden pracownik i/lub dawny pracownik, który obecnie jest zatrudniony lub poprzednio był zatrudniony na pełny etat lub na część etatu u nas lub w dowolnym naszym podmiocie stowarzyszonym nie może, w czasie trwania stosunku pracy jako pracownik lub dawny pracownik, w stosunku do nas lub do dowolnego naszego podmiotu stowarzyszonego, zostać klientem żadnej z naszych marek (bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub z udziałem partnerów, filii czy innego rodzaju stron trzecich) bez naszej pisemnej zgody. W przypadku wystąpienia powodu, by przypuszczać, że nasz pracownik i/lub dawny pracownik przeprowadza transakcje, korzystając z jednej z marek Firmy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, osobiście i/lub za pośrednictwem stron trzecich, taką transakcję uznamy za naruszenie. W takich okolicznościach konto lub konta pracownika i/lub dawnego pracownika oraz wszystkie otwarte pozycje zostaną bezzwłocznie zamknięte, a wszelkie fundusze będące na koncie zostaną wypłacone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków przeciwko Panu/Pani w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Ograniczeń korzystania lub w przypadku nieuprawnionego korzystania z Usługi, w tym w zakresie odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej. Wszelkie wykorzystanie naszych systemów komputerowych bez wyraźnego zezwolenia w ramach niniejszej Umowy stanowi naruszenie niniejszej Umowy oraz właściwych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia i/lub zamknięcia transakcji, którą określimy jako taką, co do której jesteśmy przekonani, że została przeprowadzona z naruszeniem postanowień Umowy (w tym Ograniczeń korzystania). Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, w przypadku, gdy, w naszym przekonaniu, wielokrotnie przeprowadzał Pan/przeprowadzała Pani transakcje z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy (w tym Ograniczeń korzystania), możemy unieważnić i/lub zamknąć wszystkie Pana/Pani transakcje.
Materiały w zakresie usługi
Korzystając z Usługi świadczonej przez Firmę, otrzymuje Pan/Pani szereg informacji, danych i materiałów z wielu źródeł (zwanych dalej „Materiałami"). Materiały mogą zawierać informacje rynkowe (zwane dalej „Informacjami rynkowymi"), wyceny, aktualności, opinie analityków, dane badawcze, wykresy i inne informacje, dane i materiały, które otrzymujemy od stron trzecich (zwane dalej „Materiałami od stron trzecich"). Firma nie odpowiada za treść Materiałów pochodzących od stron trzecich. Wszystkie Materiały przekazywane są Panu/Pani jedynie do Pana/Pani informacji; Firma nie gwarantuje dokładności, aktualności, kompletności ani oryginalności żadnych Materiałów. Firma nie odpowiada za jakiekolwiek Pana/Pani zobowiązania wynikające z korzystania z tych Materiałów poza Usługą świadczoną przez Firmę. Firma nie odpowiada za decyzje handlowe podejmowane przez Pana/Panią w wyniku analizy tych Materiałów. Informacje rynkowe nie są przeznaczone do wykorzystywania ich jako porady inwestycyjnej. Firma ostrzega, że zapewnia Panu/Pani informacje służące jedynie zaznajomieniu się i ułatwieniu korzystania z Usługi. Możemy przekazywać odnośniki do stron internetowych stron trzecich, które działają całkowicie niezależnie od nas. Nie odpowiadamy za dokładność treści podawanych przez te niezależne źródła. Podkreślamy, że wszystkie Materiały (w tym Informacje rynkowe i Materiały od stron trzecich) są Panu/Pani przekazywane w stanie takim, w jakim są i są przeznaczone jedynie do wykorzystywania w ramach Usługi. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, rozumie Pan/Pani i akceptuje fakt, że Materiały mogą nie odzwierciedlać w pełni rzeczywistej sytuacji poza systemem. Na przykład, określone kursy dla danych par walut w ramach Usługi mogą być opóźnione w stosunku do rzeczywistych kursów dla tych par. Informacje rynkowe mogą szybko stać się niewiarygodne z różnych powodów, w tym, na przykład, z powodu zmian warunków rynkowych lub okoliczności gospodarczych. W żaden sposób nie zobowiązujemy się do aktualizowania tych Materiałów (w tym Informacji rynkowych) i możemy przerwać przekazywanie dowolnych lub wszystkich Materiałów w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie może Pan/Pani kopiować, powielać, rozprowadzać, przekazywać, rozgłaszać, publikować do wiadomości publicznej, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób korzystać z Materiałów w dowolnym celu. Wszystkie Materiały, w tym Materiały od stron trzecich oraz teksty, grafiki, fotografie, utwory muzyczne, filmy, oprogramowanie, skrypty, znaki towarowe, znaki usługowe i logo są objęte prawami autorskimi, chronione prawem dotyczącym znaków towarowych oraz prawami własności w zakresie przepisów obowiązujących w odpowiednich krajach i na odpowiednich obszarach. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, zgadza się Pan/Pani na niekopiowanie, niemodyfikowanie, niepublikowanie, nieprzekazywanie, nierozprowadzanie, nieuczestniczenie w przekazywaniu lub sprzedaży, nietworzenie produktów pochodnych i niewykorzystywanie w dowolny inny sposób wszystkich lub części Materiałów. Korzystając z naszych Usług, zgadza się Pan/Pani na zaakceptowanie wszystkich warunków niniejszej Umowy, które Firma przeredagowuje lub aktualizuje poprzez umieszczanie takich odpowiednich zmian na stronie internetowej, a poprzez kontynuowanie przeprowadzania transakcji za pośrednictwem platformy akceptuje Pan/Pani te warunki i zgadza się na przyszłe zmiany. Każdorazowo przy dokonywaniu zmian w postanowieniach Umowy na tej stronie internetowej Firma opublikuje je na tej stronie internetowej. Wszelkie poprawki wejdą w życie po dziesięciu dniach od ich pierwszej publikacji na stronie internetowej lub w momencie pierwszego korzystania przez Pana/Panią z naszej strony internetowej po wprowadzeniu poprawki 9w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na określone zobowiązania związane ze zmianami warunków niniejszej Umowy, prosimy nie korzystać z Usługi i nie uzyskiwać do niej dostępu oraz bezzwłocznie powiadomić nas o tym fakcie na piśmie.
Depozyty i wypłaty funduszy
Aby uczestniczyć w transakcjach, musi Pan/Pani złożyć depozyt na swoje konto (zwany dalej „Depozytem"). Może Pan/Pani złożyć Depozyt na swoje konto przy użyciu dowolnej formy płatności dostępnej w ramach Usługi świadczonej przez Firmę za pośrednictwem Działu technicznego w wybranym przez siebie czasie i według własnej decyzji. Firma zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub skracania wykazu dostępnych form składania Depozytu według własnego uznania i bez specjalnego ostrzeżenia. W przypadku składania Depozytu w jakiejkolwiek innej walucie bazowej innej niż dolar amerykański akceptuje Pan/Pani fakt, że Pana/Pani karta debetowa może zostać obciążona dodatkowymi funduszami na pokrycie kosztów wymiany waluty i prowizji. W przypadku składania Depozytu bankowym przelewem elektronicznym może Pan/Pani korzystać jedynie z jednego konta bankowego, a siedziba banku, w którym zostało ono utworzone, musi znajdować się w Pana/Pani kraju zamieszkania i musi być ono utworzone na Pana/Pani nazwisko. Musi Pan/Pani wysłać nam oryginalne potwierdzenie SWIFT lub potwierdzenie realizacji przelewu, które uznamy za wystarczające, w celu potwierdzenia, że Pana/Pani Depozyt został złożony poprzez bankowy przelew elektroniczny. W przypadku niedostarczenia takiego potwierdzenia Depozyt wysłany bankowym przelewem elektronicznym może zostać zwrócony. W przypadku składania Depozytu w dowolny inny sposób (w tym za pomocą e-portfeli, systemów przelewów pieniężnych oraz internetowych systemów płatności) Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zasad, regulacji i norm, które wydają się niezbędne w odniesieniu do takiego Depozytu. Niniejszym uznaje Pan/Pani i akceptuje, że Firma zleca przeprowadzanie transakcji niezależnej stronie trzeciej lub podmiotowi wypłacającemu lub kantorowi internetowemu. Uznaje Pan/Pani, że takie strony trzecie lub podmioty wypłacające działają zgodnie z Pana/Pani instrukcjami i dokonują przelewów funduszy w Pana/Pani imieniu na rzecz Firmy bez zobowiązania, ograniczenia czy gwarancji. Zgadza się Pan/Pani i potwierdza, że nie ma prawa do domagania się od strony trzeciej lub podmiotu wypłacającego przelania funduszy w jakikolwiek sposób lub z jakiegokolwiek powodu i pod jakimkolwiek pretekstem. Jest Pan/Pani świadoma faktu, że każda strona trzecia lub podmiot wypłacający jedynie przeprowadza Pana/Pani rozliczenia z Firmą i nie oferuje Panu/Pani żadnych usług finansowych. Uznaje Pan/Pani, że nie korzysta z usług strony trzeciej/podmiotu wypłacającego lub ich podmiotów stowarzyszonych jako dostawcy usług finansowych, lecz korzysta jedynie z tych usług jako godnej zaufania metody przelewania funduszy. Uznaje Pan/Pani, że nie będzie w przyszłości i potencjalnie dochodzić roszczeń względem strony trzeciej lub podmiotu wypłacającego po dokonaniu rozliczenia. Wielkość funduszy będących na Pana/Pani koncie może zmieniać się w wyniku przeprowadzania przez Pana/Panią transakcji. Może Pan/Pani korzystać z funduszy będących na Pana/Pani koncie do przeprowadzania transakcji. Podczas transakcji fundusze pobierane są z Pana/Pani konta w celu otwarcia pozycji. Po zakończeniu transakcji Pana/Pani zysk lub strata zostaną odzwierciedlone na Pana/Pani koncie. Fundusze zdeponowane na Pana/Pani koncie zdeponowane są na kontach bankowych Firmy w bankach i instytucjach kredytowych z siedzibą w Europie i Azji i nie mogą być oddzielone od pozostałych funduszy, w tym naszych własnych funduszy lub funduszy innych osób korzystających z Usługi. Zgadza się Pan/Pani, aby Firma nie wypłacała odsetek od funduszy zdeponowanych na Pana/Pani koncie i ma prawo korzystać z Pana/Pani funduszy w dowolny sposób do momentu wypłacenia ich przez Pana/Panią zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Może Pan/Pani ubiegać się o wypłatę funduszy ze swojego konta (zwaną dalej „Wypłatą"). Firma zastrzega sobie prawo do realizacji Wypłat w jakikolwiek uzasadniony sposób według własnego uznania, zgodnie z jej politykami i regulacjami w zakresie przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy". Jeśli nie otrzymał Pan/otrzymała Pani zgody Firmy na zastosowanie innej metody, każda Wypłata funduszy z Pana/Pani konta musi zostać przeprowadzona w ten sam sposób, co ich uzupełnienie na Pana/Pani koncie (tzn. fundusze zdeponowane, na przykład, bankowym przelewem elektronicznym mogą być wypłacone przez przelanie ich na to samo konto bankowe, z którego dokonano przelewu). Możemy ustalić limity wysokości funduszy, jakie można wypłacić przez określony okres. Zobowiązania Firmy co do zwrotu funduszy Klientowi na jego prośbę pozostają w mocy w przypadku zakończenia stosunku umownego z Klientem. Minimalna kwota Wypłaty musi wynosić przynajmniej 10 USD. Jeśli Klient przeprowadził mniej niż pięć niezależnych transakcji, zostanie naliczona dodatkowa prowizja w wysokości 5% podczas Wypłaty funduszy z konta Klienta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa funduszy Klienta Firma może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów w celu określenia tożsamości Klienta przed realizacją zlecenia Wypłaty [zgodnie ze standardami regulacyjnymi instytucji przeciwdziałających „praniu brudnych pieniędzy" (AML - Anti Money Laundering) lub firm zajmujących się obsługą kart debetowych]. W takich przypadkach dostarczenie takich dokumentów będzie stanowić warunek zasadniczy dla realizacji zlecenia Wypłaty. Możemy dokonywać pewnych wyliczeń związanych z kartą kredytową za pośrednictwem naszych firm stowarzyszonych. Zastrzegamy sobie prawo do wcielenia w życie jakichkolwiek zasad i regulacji w zakresie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy", które uznamy za niezbędne lub pożądane, w celu zapobieżenia lub ograniczenia występowania „prania brudnych pieniędzy", oszustw lub innego rodzaju przestępstw lub działań, które, w naszym przekonaniu, mogłyby wymuszać na nas odpowiedzialność lub powodować dla nas szkodę. Możemy, według własnego uznania, odmówić przetwarzania wniosku o Wypłatę lub nałożyć ograniczenie na płatność o dowolnej kwocie z funduszy będących na koncie Klienta, jeśli podejrzewamy, że Klient ten naruszył warunki niniejszej Umowy. Zgadza się Pan/Pani opłacić wszelkie koszty transakcji, w tym opłaty związane z wymianą walut i przelewami elektronicznymi. Zastrzegamy sobie prawo wystawienia Panu/Pani rachunku za wszelkie koszty transakcyjne, jakie poniesiemy w czasie korzystania z Usługi. Klient zgadza się i uznaje konieczność zapłaty prowizji pośrednictwa handlowego, spreadów, prowizji za przenoszenie transakcji dźwigni na następny dzień, opłat związanych z przetwarzaniem i/lub innych prowizji i opłat uwzględnionych w schematach opłat Firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w strukturze tantiem według własnego uznania i bez dodatkowego powiadomienia, z natychmiastowym wejściem zmian w życie. W pełni odpowiada Pan/Pani za zapłatę wszelkich podatków, akcyz i innych opłat, które należy pokryć w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z Usługi świadczonej przez Firmę. W pełni odpowiada Pan/Pani za obliczenie i zapłatę wszelkich podatków naliczanych w kraju, którego jest Pan mieszkańcem/Pani mieszkanką, jakie w ten czy inny sposób wynikają z Pana/Pani działań handlowych z wykorzystaniem Usługi świadczonej przez Firmę. Bez zrzekania się wyłącznej odpowiedzialności za zapłatę wszelkich opłat podatkowych zgadza się Pan/Pani, że, jeśli takie roszczenie powstanie zgodnie z prawem danej jurysdykcji, Firma może potrącić wysokość podatku z kwot będących wynikiem Pana/Pani działań związanych z Firmą. ... Zastrzegamy sobie prawo potrącenia kwoty w wysokości takich podatków oraz wystawienia Panu/Pani rachunku za jakiekolwiek podatki, w przypadku których może mieć zastosowanie niniejsza klauzula. Po utworzeniu Pana/Pani konta oraz przed przetworzeniem Pana/Pani wniosku o Wypłatę możemy poprosić Pana/Panią o wypełnienie pewnych dokumentów podatkowych. Możemy przetrzymywać wszelkie funduszy na Pana/Pani koncie do momentu dostarczenia nam przez Pana/Panią tych dokumentów. Jeśli nie będzie mógł Pan/mogła Pani nam ich dostarczyć w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty ich otrzymania, możemy tymczasowo zawiesić możliwość korzystania przez Pana/Panią z Usługi Firmy do czasu dostarczenia przez Pana/Panią tych dokumentów; lub też całkowicie odmówić świadczenia wobec Pana/Pani Usługi. W pełni odpowiada Pan/Pani za prawidłowość szczegółowych danych dotyczących związanych z Pana/Pani osobą instytucji finansowych oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach tych danych. Uznaje Pan/Pani, że odpowiada za płatności dokonane przy użyciu nieprawidłowych danych (zarówno pochodzące od nas, jak i od Pana/Pani), które wynikają z podania nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji. Jeśli na Pana/Pani konto wpłynęły jakiekolwiek fundusze (w postaci Depozytu lub w wyniku przeprowadzanych transakcji), a my, w późniejszym terminie, ustalimy, że jakakolwiek część tych funduszy została wpłacona na konto w wyniku naruszeń postanowień niniejszej Umowy, możemy wypłacić fundusze otrzymane w wyniku naruszeń postanowień Umowy, jak również wszelkie powiązane prowizje z funduszy pozostających na Pana/Pani koncie. Ewentualnie, możemy wystawić Panu/Pani fakturę na kwotę do zapłaty i musi ją Pan/Pani zapłacić w terminie nie dłuższym niż dwa (2) dni robocze, licząc od daty wystawienia faktury. Jeśli z jakiegokolwiek powodu (w tym z powodu strat wynikających z przeprowadzanych transakcji) zostanie Pan/Pani zobowiązana do zapłaty Firmie jakiejkolwiek sumy, która przekracza wartość funduszy będących na Pana/Pani koncie, możemy wystawić Panu/Pani fakturę na taką sumę, a Pan/Pani będzie zobowiązana zapłacić ją w terminie nie dłuższym niż dwa (2) dni robocze, licząc od daty wystawienia faktury. Jeśli ustalimy lub uzyskamy powód, by sądzić, że korzysta Pan/Pani z Usługi świadczonej przez Firmę z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy (w tym naruszeniem Ograniczeń korzystania), możemy, według własnego uznania, odmówić Panu/Pani prawa korzystania z Usługi i zatrzymać wszelkie fundusze będące na Pana/Pani koncie, w tym fundusze złożone przez Pana/Panią w Depozycie, jak również zyski, premie i inne fundusze, które pojawiły się na koncie w wyniku przeprowadzania transakcji.
Promocje, premie i fundusze kredytowe
Firma ma prawo do oferowania zarówno nowym, jak i dotychczasowym klientom różne premie oraz możliwość uczestniczenia w różnych promocjach lub ofertach partnerów Firmy. Możliwość uczestniczenia w promocji oraz możliwość otrzymania premii lub korzystania z funduszy kredytowych partnerów stanowią przywilej dla Klienta i może on spotkać się z odmową ich przyznania, według uznania Firmy. Warunki przyznawania premii i uczestnictwa w promocjach wskazano w niniejszej części, jak również na stronie internetowej Firmy. W niektórych przypadkach Firma ma prawo do przyznania klientom premii na warunkach określonych przy udziale klientów w sposób indywidualny. Firma może, od czasu do czasu, oferować wyłączne premie dla wybranych klientów VIP. Premie wpłaca się na konto po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta.

Rodzaje premii:
a) premia od Depozytu. Firma przekazuje klientom określoną premię, gdy wpłacają oni fundusze na swoje konto. Wysokość premii określona jest przez Firmę jako odsetek kwoty wpłaconej przez Klienta. Klient korzysta z określonej premii na następujących warunkach: „Odrabianie" każdego 1000 USD funduszy premiowych przeprowadza się w następujący sposób:
 • W przypadku otrzymania premii do 10 000 USD - wartość handlowa musi sięgnąć 10 000 000 USD za każdy 1000 USD otrzymanych funduszy premiowych.
 • W przypadku otrzymania premii od 10 000 USD do 30 000 USD - wartość handlowa musi sięgnąć 20 000 000 USD za każdy 1000 USD otrzymanych funduszy premiowych.
 • W przypadku otrzymania premii powyżej 30 000 USD - wartość handlowa musi sięgnąć 30 000 000 USD za każdy 1000 USD otrzymanych funduszy premiowych.
Jeśli Klient prowadzi dwa lub więcej kont w ramach Firmy, zasady „odrabiania" dla premii muszą być spełnione dla każdego konta w oparciu o wielkość premii przekazaną na każde konto oraz wartość transakcji dokonanych na wszystkich kontach. Do momentu spełnienia warunku „odrobienia" premii na wszystkich rachunkach obrotowych wypłata funduszy premiowych oraz dochodu z operacji ze wszystkich rachunków obrotowych jest niedozwolona. Jeśli Klient otrzymał kilka premii, dopóki nie „odrobi" wszystkich premii, Wypłata funduszy premiowych oraz dochodu z operacji jest niedozwolona. Przy „odrabianiu" premii nie uwzględnia się wartości transakcji otwartych w różnych kierunkach, transakcji dokonanych w ramach scalpingu oraz transakcji trwających krócej niż trzy minuty. Firma ma prawo do wypłacenia funduszy premiowych, jak również wszelkich dochodów otrzymanych na konto Klienta poprzez korzystanie z funduszy premiowych bez powiadomienia Klienta, jeśli, przez dowolny okres trwający dłużej niż trzy miesiące, licząc od chwili wpłacenia premii do spełnienia warunku jej zakończenia: - na rachunku obrotowym Klienta nie przeprowadza się żadnych działań; lub - obecne saldo konta Klienta (w tym otwarte pozycje) nie przekracza wysokości premii otrzymanej od Firmy. W przypadku podejrzenia oszustwa w „odrabianiu" lub korzystaniu z premii wynik handlowy może zostać skorygowany. Do momentu spełnienia warunku „odrobienia" premii Wypłata funduszy premiowych oraz dochodu z operacji jest niedozwolona. Po osiągnięciu wartości handlowej całe saldo konta, uwzględniające Depozyty, premie i zyski może zostać wypłacone bez ograniczeń. Nie ma ograniczeń czasowych co do spełnienia wymagania prawa do premii. Gdy Klient wypłaci fundusze z konta przed spełnieniem warunków „odrabiania" premii, wszystkie pozycje na koncie Klienta zostaną zamknięte, a saldo funduszy na koncie Klienta zostanie przeliczone zgodnie z następującym wzorem: Fundusze pozostające na koncie Klienta = bieżące saldo konta (saldo) - wysokość przekazanej premii - całkowity dochód otrzymany przez Klienta ze wszystkich zamkniętych transakcji otwartych od momentu aktywowania premii (uwzględnia się jedynie dodatni całkowity dochód).

B) fundusze kredytowe banku partnerskiego. Firma lub partner Firmy przyznaje klientom określony kredyt według uzgodnień z nimi przed uzupełnieniem przez klientów stanu konta, ale z zastrzeżeniem późniejszego uzupełnienia stanu konta przez klientów. W przypadku przekazania określonej premii Firma i Klient uzgadniają:
 • wysokość premii lub kredytu;
 • okres, w którym Klient zobowiązany jest uzupełnić środki na koncie (o ile Firma nie uzgodni długości konkretnego okresu z Klientem, strony wznawiają działania po 7 dniach);
 • wartość, do której Klient powinien uzupełnić stan konta.
Jeśli Klient nie wpłaci funduszy w uzgodnionej wysokości w uzgodnionym okresie, Firma ma prawo do wypłacenia przekazanej z góry premii, jak również całego dochodu otrzymanego na konto przez Klienta za okres od chwili przekazania z góry premii do wypłacenia premii lub funduszy kredytowych przez Firmę. Do momentu wpłacenia przez Klienta funduszy w uzgodnionej wysokości na swoje konto lub do momentu wypłacenia premii przez Firmę konto Klienta jest zablokowane. Warunki „odrabiania" premii przekazanej z góry są podobne, jak w przypadku „odrabiania" premii uzupełniającej. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub unieważnienia programu premiowego, kredytowego i promocyjnego w dowolnym czasie. Warunki promocji organizowanych przez Firmę oraz zasady uczestnictwa w promocjach określane są przez Firmę i dodatkowo komunikowane klientom. O ile dodatkowo Firma nie uzgodniła z Klientem inaczej, w przypadku, gdy promocja wiąże się z przekazaniem Klientowi premii lub funduszy kredytowych, warunki „odrabiania" tych funduszy premiowych, możliwość wypłacenia funduszy z konta oraz inne zasady określa się w sposób ustalony dla premii uzupełniającej.
Polityka ochrony danych osobowych
Firma przestrzega polityki korporacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych; poprzez udzielenie zgodny na postanowienia niniejszej Umowy akceptuje Pan/Pani tę politykę. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania polityki ochrony danych osobowych w dowolnym czasie, publikując odpowiednie poprawki dotyczące Usługi świadczonej przez Firmę bez specjalnego powiadomienia. Poprzez kontynuowanie korzystania z Usługi świadczonej przez Firmę po wprowadzeniu takich poprawek akceptuje je Pan/Pani, niezależnie od tego, czy zapoznał(a) się Pan/Pani z nimi. Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych, jak również na transgraniczne przekazywanie danych poza terytorium kraju, w którym przebywa na stałe. Przetwarzanie danych osobowych powinno być realizowane w formie działań/operacji dokonywanych przez Firmę na danych osobowych, jak gromadzenie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, precyzowanie/aktualizacja/zmiana, wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie), depersonalizacja, blokowanie oraz niszczenie jakichkolwiek danych osobowych oraz jako prawo do publicznego publikowania danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przez Klienta według jego woli i w jego interesie. Za publicznie dostępne dane osobowe uznaje się następujące informacje: nazwisko, imię, patronimik, data urodzenia, miejsce stałego pobytu oraz inne informacje związane z identyfikacją w zakresie danych osobowych. Klient rozumie istotę działań w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz potrzebę ich przeprowadzania oraz jest świadomy swojego prawa do odmowy udzielenia na nie swojej zgody. Zgoda obowiązuje od chwili zaakceptowania przez Klienta postanowień niniejszej Umowy do dnia jej wycofania przez Klienta.

Ostrzeżenie o ryzyku
Uznaje Pan/Pani i rozumie, że korzystanie z Usługi świadczonej przez Firmę, w tym realizacja dowolnej transakcji, realizuje Pan/Pani na własne ryzyko. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, uznaje Pan/Pani i akceptuje fakt, że korzystanie z Usługi związane jest z wysokim poziomem ryzyka, które wskazane zostało w „Ujawnianiu ryzyka" w zakresie tej Usługi i stanowi element niniejszej Umowy. Pana/Pani akceptacja oraz akceptacja warunków Umowy automatycznie oznacza akceptację oświadczenia o ryzyku oraz wszelkich jego warunków. Rozumie Pan/Pani, że handel na rynku wymiany walut niesie ze sobą ryzyko strat. Prosimy o odpowiedzialne szacowanie, na ile ryzyko to jest dla Pana/Pani akceptowalne. Zgadzając się na postanowienia niniejszej Umowy potwierdza Pan/Pani, że przeanalizował(a) to ryzyko, ocenił(a) możliwe konsekwencje swoich działań i w pełni akceptuje to ryzyko.
Ograniczenie odpowiedzialności i wyjaśnienie dotyczące gwarancji
W żadnych okolicznościach Firma nie będzie odpowiedzialna za szkody bezpośrednie, pośrednie, nieumyślne, niemożliwe do przewidzenia, pokrycie odszkodowań w zakresie prawa czy odszkodowań retorsyjnych wynikających z dowolnego aspektu korzystania przez Klienta z Usługi świadczonej przez Firmę i jej materiałów, niezależnie od tego, czy straty takie były rezultatem:
 1. korzystania, niewłaściwego korzystania czy braku korzystania przez Pana/Panią z usług świadczonych przez Firmę;
 2. jakiejkolwiek Pana/Pani decyzji dotyczącej dokonywania pewnych operacji i dowolnych powodów podejmowania takich decyzji;
 3. Przypadkowe lub celowe zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi przez Firmę, jej modyfikacja, zmiany.
Firma nie odpowiada za rezultaty korzystania przez Klienta z usług, produktów i informacji stron trzecich przedstawianych lub reklamowanych w związku z korzystaniem z Usługi świadczonej przez Firmę.

W przypadku zaangażowania Klienta w spór sądowy ze stroną trzecią uwolni on Firmę oraz osoby w niej zatrudnione od roszczeń oraz odpowiedzialności za pokrycie odszkodowań (rzeczywistych lub możliwych do przewidzenia ważkich odszkodowań) jakiegokolwiek rodzaju, znanych i nieznanych, oczekiwanych lub nieoczekiwanych, jawnych lub nieujawnionych, będących wynikiem lub w jakikolwiek inny sposób powiązanych z takim sporem i/lub Usługami świadczonymi przez Firmę. W pełni zgadza się Pan/Pani na korzystanie z Usługi świadczonej przez Firmę jedynie według własnego uznania i własnej oceny ryzyka. Usługa świadczona przez Firmę oferowana jest w obecnej postaci, bez żadnych gwarancji czy warunków, wyraźnych czy dorozumianych. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pewne ograniczenia odpowiedzialności lub wyjaśnienia dotyczące gwarancji zawarte w niniejszej Umowie. W takich przypadkach Firma działa zgodnie z prawnymi i regulacyjnymi wymogami takich jurysdykcji.
Rozwiązywanie sporów
Uznaje Pan/Pani, że jakikolwiek spór lub wątpliwość nieuregulowane w ramach niniejszej Umowy muszą zostać rozwiązane przez kierownictwo Firmy w sposób, który dla każdej ze stron będzie możliwie najsprawiedliwszy. Zgadza się się Pan/Pani na nieodwołalne przeniesienie osobistej jurysdykcji do sądów zlokalizowanych w Zjednoczonym Królestwie. Zgadza się Pan/Pani również, że jakiekolwiek działanie lub przesłuchanie zainicjowane w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy może zostać przeprowadzone przy Pana/Pani udziale przez pocztę elektroniczną, osobiście, z takim samym skutkiem, jaki wywołałaby Pana/Pani obecność w Zjednoczonym Królestwie. Rezygnuje Pan/Pani z:
 1. roszczeń związanych z niedogodnością danej jurysdykcji względem danego roszczenia czy procedur prawnych;
 2. ochrony w formie braku osobistej jurysdykcji w odniesieniu do powyższego.
W przypadku sporu pomiędzy Panem/Panią a Firmą zgadza się Pan/Pani w pierwszej kolejności poinformować nas o takim sporze, opisując go i przedstawiając uzasadnione podstawy dla tego sporu w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: [email protected], zanim poweźmie Pan/Pani kroki na drodze prawnej. Następnie, jest Pan zobowiązany/Pani zobowiązana do zapewnienia nam uzasadnionej ilości czasu w celu umożliwienia nam odpowiedzenia i przetworzenia Pana/Pani powiadomienia. Firma zobowiązuje się odpowiedzieć w okresie nieprzekraczającym sześćdziesięciu (60) dni.
Postanowienia końcowe
Niniejsza Umowa oraz fakt, że korzysta Pan/Pani z usług świadczonych przez Firmę nie oznacza pozostawania w stosunku partnerstwa, joint venture, przedstawicielstwa, franchisingu, pracy lub pełnienia roli biura sprzedaży. Żaden zapis niniejszej Umowy niema na celu przeniesienia praw lub odpowiedzialności za pokrycie odszkodowań na strony trzecie. Zastrzegamy sobie prawo korygowania niniejszej Umowy (w tym wszelkich dokumentów, do których się odnosi lub które zawiera) w dowolnym czasie, zobowiązując się do publikowania takich poprawek na stronie internetowej Firmy. Uznaje Pan/Pani, że przez kontynuowanie korzystania z Usługi świadczonej przez Firmę po wprowadzeniu takich poprawek akceptuje je Pan/Pani, niezależnie od tego, czy zaznajomił(a) się Pan/Pani z nimi. Niniejsza Umowa w swojej najnowszej obowiązującej wersji (w tym wszelkie dokumenty, do których się odnosi lub które zawiera) stanowi umowę pomiędzy Panem/Panią a Firmą oraz unieważnia wszelkie poprzedzające ją uzgodnienia dokonane pomiędzy Panem/Panią a Firmą. Niestosowanie przez Firmę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uznawane jako uchylające którekolwiek z praw przysługujących Firmie określonych w niniejszej Umowie. W przypadku, gdy dowolna część niniejszej Umowy okaże się niepoprawna lub niewykonalna według właściwego prawa, niepoprawne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za nieważne na rzecz poprawnego i wykonalnego postanowienia, które jest możliwie najbliższe istocie oryginalnego przepisu, a pozostałe klauzule niniejszej Umowy pozostaną w mocy. Potwierdza Pan/Pani, że przeczytał(a) niniejszą Umowę (w tym wszelkie dokumenty, do których się odnosi lub które zawiera), wyraża zgodę na wszelkie jej postanowienia bez wyjątku, na własne żądanie ocenił(a) atrakcyjność zawarcia niniejszej Umowy i nie polega na żadnych prezentacjach, gwarancjach czy oświadczeniach innych niż określone w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa nie uwzględnia przeniesienia Pana/Pani praw lub podlicencji, z wyjątkiem przypadków, dla których uzyskaliśmy pisemną zgodę, ale pozwala nam cedować lub przenosić nasze prawa bez ograniczeń. Możemy odsprzedawać, przenosić lub cedować nasze prawa i zobowiązania w ramach niniejszej Umowy w dowolnym czasie bez ograniczeń i bez powiadomienia lub Pana/Pani zgody. Siła wyższa. Nie odpowiadamy za uzasadnione opóźnienie lub brak możliwości wypełnienia dowolnego zobowiązania w ramach niniejszej Umowy ze względu na działania natury (katastrofy naturalne), ataki terrorystyczne, strajki, embarga, pożary, wojny oraz inne przyczyny pozostające poza naszą kontrolą (zwane dalej „Okolicznościami siły wyższej"). W przypadku siły wyższej możemy, według naszego uznania, zakończyć lub zawiesić świadczenie Usługi i/lub unieważnić, zamknąć i/lub odwrócić je. Tytuły poszczególnych części niniejszej Umowy nadano jedynie dla wygody i nie mają one znaczenia prawnego. Używany w treści niniejszej Umowy termin „w tym" ma charakter ilustracyjny i nieograniczający. W przypadku przetłumaczenia niniejszej Umowy (oraz dokumentów, do których podane są odnośniki) oraz przekazania jej w języku innym niż angielski, wersją nadrzędną w przypadku konfliktu będzie wersja w języku angielskim. Korzystanie przez Pana/Panią z Usług świadczonych przez Firmę jest ściśle ograniczone warunkami niniejszej Umowy (w tym treścią dokumentów, do których odnosi się jej treść) oraz restrykcjami o charakterze technicznym związanymi z Usługą.

Do niniejszej Umowy dołącza się również następujące załączniki:
 • Ostrzeżenie o ryzyku
 • Polityka prywatności
 • Warunki handlu i inne informacje związane z warunkami handlu opublikowane na stronie internetowej Firmy
Niniejszą Umowę uznaje się za zawartą pomiędzy Firmą z siedzibą w Londynie w Zjednoczonym Królestwie. Niniejsza Umowa (w tym dokumenty, do których odnosi się jej treść) obowiązuje od chwili zaakceptowania jej przez Klienta. Klient akceptuje niniejszą Umowę poprzez rejestrację Klienta za pośrednictwem strony internetowej Firmy oraz otwarcie rachunku obrotowego.
TRS Markets nie wydaje ani nie sprzedaje kryptowalut i nie jest usługodawcą wymiany walut wirtualnych. TRS Markets nie wydaje instrumentów obrotu pozagiełdowego, takich jak kontraktów CFD na różnych instrumentach bazowych lub innych kapitałów, w tym kryptowalut.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Obrót instrumentami pochodnymi niesie ze sobą duże ryzyko. W momencie wyboru instrumentu handlowego należy wziąć pod uwagę możliwość jego zmienności, marżę, a także Twój margines bezpieczeństwa.

TRS Markets jest firmą inwestycyjną podlegającą brytyjskim regulacjom prawnym i autoryzowaną przez SIC 66110 (Zarządzanie rynkami finansowymi), o numerze rejestru 12743728 (rejestr spółek), z siedzibą pod adresem 30 St. Mary Ax, Londyn, Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo, kod pocztowy Ec3a 8fr.